కలలుకనే మనసు కు కన్నీళ్లు ఎందుకు
కనే ప్రతీ కల నిజం కావాలని లేదు గా!
నిజాని కి నేను కష్టపడ్డనా అని ఆలోచించడం గొప్ప

నీవు నడిచే దారి సమస్తం
పూల తో ముస్తాబవ్వాలని లేదు గా!
ముళ్ళు ఉన్నా తప్పుకొని నడవడమే గొప్ప

ప్రతినిమిషం విజయకాంక్ష తో
గడిచే నిమిషాన్ని కోల్పోవాలని లేదు గా !
ఏ నిమిషాని కి ఆ నిమిషమే గొప్ప


ఎంతో పని చేసానని అలసాననే నీ మనసుని
ఒక్క మారు అడుగు అలసంటే ఏంటని?
అసలు విశ్రాంతి కి తన నిర్వచనం ఏంటని?

ఒక పని నుండి మరో పని కి మార్పే విశ్రాంతి
నీ పనిని ప్రేమించు ,
గెలుపు ఓటమిల ప్రసక్తి పక్కనపెట్టు
చేసే పని లో ప్రశాంతత వెదుకు
మనసు నిర్మలం అవుతుంది!
జీవితం సంపూర్ణం అవుతుంది!


This entry was posted on 7:10 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments:

About Us