నిజం గా కనపడ్డావా
అబ్బే నా భ్రమేమో
యెహ్ కాదు లే
నీ కనుస్పర్శ తో
మేనిలో రేగే మదుర తరంగాలు 
ఇంకా నాలో చెలరేగుతున్నాయే!

స్పష్టం గా గుర్తు,నీ చిరునవ్వు లా 
నన్నూ నీవు కడసారి కలిసిన క్షణం
నా యద తరంగాలు 
నీ చూపుల ప్రశ్నలు
మళ్ళీ అవన్నీ  నన్నూ ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంటే
అది నువ్వు కాక మరెవరులే!
ఏమో నీ ఊహ కూడా నీలా ఘటికురాలేలే !

మళ్ళీ కలుస్తావనే ద్యాస లో ఏండ్లు  గడిచాయి నేస్తం
ఏ సందు మలుపు లోనో
ఏ పచారి కొట్టు లోనో
ఏ షాపింగ్ మాల్ లో నో
ఎలా ఉన్నావని నీ కనులు పలకరిస్తాయని
ఇంకా నా మనసు ఎదురు చూపు మానలేదు!

ఏ కాస్త అందం కనపడినా
 అది నువ్వే అనుకోని
తరచి తరచి చూస్తా
అందం ఉంది కానీ ఆ నిర్మలత్వం 
ఎక్కుడుంది చెప్పు నీలో తప్ప !

కానీ కనపడితే మాట్లాడుతావో
మొహం తిప్పుకొని అజ్ఞాత వ్యక్తి లా వెడలి పోతావో
మనసు లో అయినా నన్నూ ఎలా ఉన్నావు అని అడిగేసి 
కనులతో నన్నూ పలకరించి పోతావో
అసలు కనపడతావో ....  కనపడవో ....

ఒక్కసారి నిను చూడాలని ఉంది
మనసారా పలకరించాలని ఉంది
దూరం నుండి అయినా కనులతో నీ క్షేమం తెలుసుకోవాలని  ఉంది
ఎడారి లో ఒయాసిస్సు లా ఒక్క సారి కనిపించవు...


This entry was posted on 9:03 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 comments:

    MURALI said...

    ఏమో నీ ఊహ కూడా నీలా ఘటికురాలేలే ! superb expression.

  1. ... on May 29, 2011 at 11:45 AM  

About Us