నీకంట నీరుంటే
నా చెక్కిలి ఎందుకు తడిసింది
నీ లో ఆలోచన తుఫాను కి
నా మది ఎందుకు బరువెక్కింది
దీని ని ప్రేమ కాక ఏమంటావు
మనం అందరిని ప్రేమిస్తాము
అది మానవ లక్షణం!
అంతే కాని వింత కాదు
ప్రతీ మోహం శాశ్వత ప్రేమ కాదు


This entry was posted on 6:28 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments:

About Us