ఆనందపు   సిరులు వికసించే విరుల తోట తాను
రాలిన  పూల సోయగానికే మురిసే  తోట మాలి నేను !
మృదురోహాల భావాల మందస్మిత వదన తాను
ఆ మధుర పవనాల తాకిడికే అల్లాడే చిగురుటాకు నేను!
కావ్యకళను మేల్కొల్పిన కమనీయ కావ్యనాయక  తాను
పడపుష్పలతో అర్చన చేసి కవిగారి ఇంటి కాకి ని నేను!
విధాత తీరికగా చేసిన ముద్దుగుమ్మ తాను
తోచక చేసిన ఓ మట్టి ముద్ద నేను !


This entry was posted on 11:25 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments:

About Us