కనులలోని ఆశాజ్యోతి కనుమరుగు
కానీయకు నా అమూల్య నేస్తం!
ఈ మోహపు తెరల అంధకారం
చాలా దూరం వరకు ఉంది జీవితాన
నేను ఒక బాట సారినే!
నువ్వు ఒక బాటసారివే!
ఏదో ఒక మజలి లో
మళ్ళి కలుస్తాము!
స్నేహపు కాంతి ని
మళ్ళి ప్రసరింపజేదాం
ప్రపంచం చాలా చిన్నది ,
స్నేహం చాలా గొప్పది
నను మరిచి నా......
నా మాట మరువకు నేస్తం !


This entry was posted on 6:58 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments:

About Us